X

Page content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten die Hollandia
Dakkapel (hierna telkens “HD” te noemen) verkoopt, levert, plaatst, be- en/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Lid 2 Op de tussen HD en de koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door HD is bevestigd.

Artikel 2 Aanbiedingen
Lid 1 Aanbiedingen gedaan door HD kennen een geldigheidsduur van 2 maanden en worden gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Lid 2 Aanbiedingen worden voorzien van beschrijvingen (en eventueel tekeningen) van de uit te voeren werkzaamheden en deze gelden als algemene richtlijn voor de uit te voeren werkzaamheden.
Kleine afwijkingen zijn daarom mogelijk en worden, voor zover mogelijk, zo spoedig mogelijk aan de koper gemeld.

Artikel 3 Overeenkomst
Lid 1 De overeenkomst komt op de volgende wijze tot stand:
a. Door ondertekening door beide partijen van de door of namens HD aan de koper aangeboden overeenkomst dan wel bestelling. Voor HD is alleen de directie bevoegd overeenkomsten te ondertekenen.
b. of door schriftelijke of elektronische bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) door de koper naar aanleiding van een aanbieding dan wel offerte van HD.
Lid 2 De eventuele, achteraf aan de koper toe te sturen orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de al tot stand gekomen overeenkomst.
Lid 3 Mondelinge, elektronische of schriftelijke afspraken door anderen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van HD) dan alleen de directie van HD binden HD niet behoudens en voor
zover zij achteraf door de directie van HD schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd.
Lid 4 De bepalingen en opmerkingen in de door HD verstrekte informatie (offertes, uitleg over de inmeting, plaatsing enz.) maken ook onderdeel uit van de overeenkomst. Mondelinge afspraken die hier van afwijken zijn slechts bindend als deze schriftelijk of digitaal bevestigd worden door de directie van HD.

Artikel 4 Prijs
Lid 1 De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
Lid 2 De overeengekomen prijs kan door HD niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden, en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.
Lid 3 Genoemde prijzen in algemene offertes kunnen worden aangepast in de later te maken offerte op maat (na definitieve inmeting), mede i.v.m. onbekende constructieve of afwijkende zaken of sterk afwijkende maatvoeringen waardoor ook prijzen van genoemde opties kunnen veranderen.
Lid 4 Bij wijzigingen in het BTW tarief zal HD conform de (fiscale) wetgeving en politieke besluitvorming dit tarief doorberekenen in de periode waar dit tarief voor geldt. Bij onduidelijkheid
over deze wijzigingen – bijvoorbeeld door berichtgeving die afwijkt van het uiteindelijke besluit over de feitelijke toepassing van veranderde tarieven en hoe deze te berekenen en toe te passen op de orderbedragen – heeft HD het recht om het correcte orderbedrag achteraf o.g.v. de feitelijke uitwerking van de nieuwe fiscale wetgeving en politieke besluitvorming op dit punt te her berekenen.
Koper kan zich niet beroepen op een genoemd orderbedrag incl. BTW dat niet volledig conform de feitelijke uitwerking van de nieuwe fiscale wetgeving tot stand is gekomen en moet het nieuwe
orderbedrag accepteren mits HD kan aantonen dat deze herberekening correct is gedaan.

Artikel 5 Montage
Lid 1 Koper zorgt dat de montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden kunnen worden uitgevoerd en dat de montageplaats goed bereikbaar is, ook voor een eventuele kraan of steigerwerk en is voorzien van elektra. HD zal, indien nodig, koper op de hoogte stellen van details hieromtrent. Kosten veroorzaakt als gevolg van vertragingen in de montage en veroorzaakt door belemmeringen of obstakels komen voor rekening en risico van de koper. De dervingskosten van 1 dag werk worden begroot op € 1.500. HD wijst in dit verband ook op inhoud van de pdf ‘Info plaatsing’.
Lid 2 Indien tijdens de montage blijkt dat er constructieve elementen zijn – die tijdens de inmeting niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen – en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, (water)leidingen, elektra, asbest) en vervangen worden door een constructief correcte oplossing worden de kosten die nodig zijn dit alsnog te herstellen doorberekend aan de koper.
Lid 3 Onder montage wordt verstaan; demontage oude dakkapel en of kozijnen, montage nieuwe dakkapel en of kozijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 4 HD zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Koper heeft de plicht te zorgen voor voldoende werkruimte voor het montageteam en vloeren, trappen, meubilair e.d. af te dekken tegen vervuiling en beschadiging. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld van HD, dan zal HD deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. Schade welke het gevolg is van al bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken, welke voor de montage al aanwezig waren, hoeft HD niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. De koper heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren of te verrekenen met de koopprijs. HD wijst in dit verband ook op inhoud van de pdf ‘Info plaatsing’.
Lid 5 Als niet wordt voldaan aan de afgesproken betalingsverplichtingen kan de montage door HD worden opgeschort totdat betaling van die termijn heeft plaatsgevonden. Vertragingskosten van geplande werkzaamheden kan door HD worden verhaald op koper.
Lid 6 Afwerking met stucwerk, gipsplaat, MDF- of kunststof profiel en of andere materialen vindt plaats indien dit schriftelijk of digitaal is overeengekomen. Anders zijn deze werkzaamheden voor
rekening en risico van de koper.
Lid 7. Koper verklaart met het aangaan van de overeenkomst dat het dak asbestvrij is. Als dit niet het geval blijkt te zijn komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, bijvoorbeeld vertragingskosten van geplande werkzaamheden en verwijderingskosten van het asbest door een derde partij. HD zal meewerken aan het vinden van een goede oplossing en proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, doch koper blijft gehouden aan de overeenkomst.

Artikel 6 Vergunningen
Lid 1 Als voor het plaatsen van de bij HD gekochte zaken vergunningen nodig zijn, moeten deze vergunningen door de koper tijdig worden aangevraagd. Het risico van het niet (tijdig) verkrijgen van deze vergunningen is voor de koper, tenzij lid 2 van toepassing is of als de overeenkomst is aangegaan onder voorbehoud van het verkrijgen van vergunning. Normaal gesproken zal HD
wachten met haar bestelling totdat de vergunning verleend is tenzij anders is overeengekomen.
Lid 2 Als koper aan HD opdracht geeft tot het aanvragen van een bouwvergunning zal HD deze aanvraag (laten) uitvoeren. Koper betaalt dan de overeengekomen kosten ongeacht of de vergunning
wel of niet verleend wordt. De legeskosten zijn voor rekening van de klant.
Lid 3 Als de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud dat de koper terzake een vergunning kan verkrijgen moet koper binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde
vergunning hebben aangevraagd en voldoen aan de eisen die de vergunningverlenende instantie aan die aanvraag stelt.
Lid 4 De vergunning moet definitief en schriftelijk door de vergunningverlenende instantie zijn geweigerd voor een beroep op de opschortende voorwaarde.
Lid 5 De maatvoeringen en alle posities van plaatsing van de dakkapel zoals deze in de tekening(en) van de verleende vergunning(en) aangegeven staat zijn niet leidend voor HD omdat deze kunnen afwijken met de feitelijke inmeting. HD monteert conform haar eigen inmeting die uiteraard in overleg met de klant gebeurt en wijst in dit verband met name op de pdf ‘Inmeting’. Deze bepaling geldt ongeacht wie de vergunning verzorgt heeft.
Lid 6 Aanvullende voorwaarden en tarieven m.b.t. de verzorging van vergunningen staan aangegeven in de pdf ‘Info vergunning’ en zijn bindend voor de klant en HD.

Artikel 7 Levertijd
Lid 1 Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde termijn.
Lid 2 De in de overeenkomst genoemde termijn vangt aan op het laatste van de hierna te noemen tijdstippen: A. totstandkoming van de overeenkomst ex artikel 3; B. afgifte van een vergunning voor montage ex artikel 6; C. inmeting en daarna verstrekte opdrachtbevestiging.
Lid 3 De levertijd is gebaseerd op de voor HD geldende termijnen van haar leveranciers en rekening houdend met haar normale werkomstandigheden. Behoudens grove schuld aan de zijde van HD
geeft overschrijding van de levertijd als gevolg van langere termijnen bij haar leveranciers of 4 wijzigingen in haar werkomstandigheden geen recht op de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst en de levertijd wordt dan verlengd. HD zal zich inspannen koper z.s.m op de hoogte te brengen van eventuele vertraging in de levering.
Lid 4 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, anders dan nadat HD daartoe in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven om alsnog te leveren.

Artikel 8 Oplevering
Lid 1 De montage van de te leveren dakkapel(en) en/of kozijnen wordt geacht te zijn opgeleverd op het moment dat HD schriftelijk, dan wel mondeling, aan de koper verklaart dat de montage is
afgerond en nadat partijen gezamenlijk de montage hebben gecontroleerd en deze door de koper mondeling of schriftelijk is goedgekeurd.
Lid 2 Bij de controle genoemd in lid 1 kan een verklaring worden ondertekend door partijen, waarin de goedkeuring wordt opgenomen en eventuele gebreken worden genoteerd waarbij geldt dat kleine gebreken, die de functionaliteit van de geleverde producten niet in de weg staan, geen reden zijn om de goedkeuring aan de oplevering te onthouden.

Artikel 9 Reclames
Lid 1 Reclames terzake van gebrekkige levering of montage dienen of direct bij de in artikel 8 omschreven procedure of binnen 2 weken nadat deze door de koper zijn geconstateerd, schriftelijk of digitaal aan HD te worden meegedeeld. Constatering van een gebrek is geen reden tot opschorting van (de gehele of gedeeltelijke) betalingsverplichting. HD zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Lid 2 Als de gebrekkige levering of montage door HD wordt geaccepteerd, zal zij voor kosteloos herstel zorg dragen binnen een redelijke termijn, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke
volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de koper komt.
Lid 3 Gelijke ral (kleur) nummers van verschillende materialen of merken materialen kunnen (kleine) kleurnuances geven en zijn daarom nooit te beschouwen als ‘gebrekkige levering’.

Artikel 10 Garantie
Lid 1 De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor een periode gelijk aan die aan koper meegedeeld is in de aanbieding en
of overeenkomst. De genoemde garantieperiode geldt altijd voor de standaard dakkapel en het kozijn en EPDM dak dat daarin verwerkt wordt en niet voor zogenaamde bijproducten, andere kozijnen of gekozen opties tenzij de garantietermijn van deze zaken hetzelfde zijn als die genoemd voor de standaard dakkapel.
Lid 3 Indien de garantieperioden voor rolluiken, screens, horren, roosters, glas, andere dan de standaard kozijnen en andere optionele (bij)producten niet specifiek zijn opgenomen worden deze
op aanvraag verstrekt.
De garantietermijn die de desbetreffende leverancier van HD voor deze optionele zaken hanteert is tevens de maximale periode die HD doorgeeft aan de koper.
Lid 4 Buiten de garantie vallen: a. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan deugdelijkheid (en ook kleurnuances van gelijke ral nummers, zie ook art. 9 lid 3); b. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege HD zijn of worden verricht; c. beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde door koper; d. kleine beschadigingen aan de door HD geleverde en/of gemonteerde producten welke geen afbreuk doen aan de duurzaamheid.
Lid 5 De garantie omvat uitsluitend vervanging of herstel, ter keuze van HD, van wat door de koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt
aangetoond.
Lid 6 De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HD reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht, dan wel doet of laat verrichten.
Lid 7 Als de koper niet aan het in artikel 9, 10 en artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden voldoet, is HD niet gehouden aan haar garantieverplichtingen te voldoen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven het volledige eigendom van HD totdat de koper al wat hij uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan HD verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 12 Betaling
Lid 1 Als niet anders is overeengekomen in de overeenkomst zal betaling van de overeengekomen prijs (100% van de koopprijs) geschieden uiterlijk op de dag van plaatsing zelf middels internetbankieren of betaling per pin of anderszins mits aangetoond kan worden door koper dat de betaling feitelijk heeft plaatsgevonden uiterlijk op de dag van plaatsing.
Lid 2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn – of bij het achterhouden van bedragen op de factuur – is de koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.
Lid 3 Eventuele gebreken in de levering of montage als omschreven in artikel 8 en artikel 9, dan wel het ontbreken van onderdelen van de kozijnen of andere (bij)producten, is geen grondslag voor het opschorten van een betalingsverplichting. HD zal zich inspanningen deze gebreken z.s.m te verhelpen.

Artikel 13 Financiering
Lid 1 Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering, dan kan de koper zich op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 90 dagen na ondertekening van de aan HD schriftelijk de gemotiveerde verklaring van de betreffende bank of kredietverlenende instelling overlegt, waarin deze weigert aan de koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag te verstrekken.
Lid 2 Mocht de koper, die een overeenkomst heeft gesloten onder voorbehoud van financiering door een bank of een kredietverlenende instelling niet geaccepteerd worden binnen de algemeen
gehanteerde voorwaarden en tarieven, dan wordt de overeenkomst onder financieringsvoorbehoud geacht nimmer te hebben bestaan.

Artikel 14 Annulering
Lid 1 Als de koper de overeenkomst wil ontbinden moet hij dit schriftelijk per aangetekend schrijven aan HD mede te delen.
Lid 2 HD heeft dan recht op vergoeding van de gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de verkoop- & overheadkosten, en de gederfde winst, welke worden begroot op 25% van het
orderbedrag opgenomen in de overeenkomst in het geval dat nog geen enkele bestelling door HD is gedaan en 50% van het orderbedrag in het geval dat wel de in de overeenkomst vermelde producten zijn besteld. HD zal bewijzen overleggen van door haar gedane bestellingen.

Artikel 15 Overmacht
Lid 1 Ingeval van overmacht is HD gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Lid 2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van HD onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst door HD tijdelijk of blijvend onmogelijk gemaakt.

Artikel 16 Nakoming
Lid 1 Als de koper één van de verplichtingen als opgenomen in de overeenkomst of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, ook niet wanneer koper door HD schriftelijk in
gebreke is gesteld en de koper een in die ingebrekestelling gegeven redelijke termijn heeft laten verlopen zonder zijn verplichtingen na te komen, heeft HD de bevoegdheid de overeenkomst per
direct en zonder verdere formaliteit of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij zij dan aanspraak kan maken op een vergoeding als omschreven in artikel 14 lid 2.
Lid 2 Als de schade aan de zijde van HD als gevolg van de niet-nakoming door de koper groter is dan de vergoeding als genoemd in lid 1, dan behoudt HD zich het recht voor om een volledige
schadevergoeding te eisen.
Lid 3 In geval van ontbinding van de overeenkomst als gevolg van handelingen van de koper, kan laatstgenoemde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of garantie tegenover HD.
Lid 4 Indien HD één van de verplichtingen als opgenomen in de overeenkomst of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, ook niet wanneer zij door koper schriftelijk in gebreke is gesteld en zij een in die ingebrekestelling gegeven redelijke termijn heeft laten verlopen zonder haar verplichtingen na te komen, heeft de koper de bevoegdheid de overeenkomst per direct en zonder verdere formaliteit of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij zij dan aanspraak kan maken op restitutie van enig door hem betaald bedrag, waarvoor HD nog geen werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Artikel 17 Incassokosten
Lid 1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor het incasseren van de uit hoofde van de met HD gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen moeten worden gemaakt, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag.
Lid 2 Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan 15% van het te incasseren bedrag, kan HD deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen, of genoegen nemen met voornoemde 15%, een en ander naar keuze van HD.

Artikel 18 Aanbiedingen en reclamemateriaal
Aanbiedingen of prijzen vermeld op de website(s) van HD en of vermeld in reclamemateriaal en reclame-uitingen, al dan niet digitaal, zijn alleen geldig indien deze herhaald worden in een
schriftelijke of elektronische overeenkomst die bevestigd is door de directie van HD. De geldigheidstermijn van acties, aanbiedingen enz. wordt door HD aangegeven en indien dit niet het
geval is staat het HD vrij deze in te trekken wanneer zij wenst. Waarde cheques en waardebonnen zijn niet voor contant geld in te ruilen of in mindering te brengen op de aanneemsom.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Bevoegde rechter
Terzake van geschillen, die uit de tussen koper en HD gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien en, die volgens de regels van de absolute competentie onder de bevoegdheid van de
Rechtbank vallen, zullen uitsluitend voor de Rechtbank te Haarlem worden gebracht. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.